Duurzaamheid

Samen werken aan klimaat

Duurzame warmte in Purmerend

Purmerend is dé warmtehoofdstad van Nederland. Maar liefst 75% van alle gebouwen in de gemeente is aangesloten op het duurzame warmtenet van SVP. Nergens in Nederland is dat percentage zo hoog. SVP levert de inwoners en bedrijven van Purmerend en omgeving op een betrouwbare en com­fortabele manier duurzame warmte. Met de gemeente als enig aandeelhouder is SVP een lokaal duurzaam warmtebedrijf van en voor de inwoners van de Gemeente Purmerend. Met de keuze voor netwarmte leveren de Gemeente Purmerend, haar inwoners en bedrijven al jaren een aanzienlijk bijdrage aan het milieu door bespa­ring op fossiele energiebronnen.

Warmte

SVP is een duurzame, betrouwbare, veilige en lokale manier om gebouwen van warmte en warm tapwater te voorzien. Een warmtenet is een gesloten systeem waarbij de warmte van de warmtebronnen door een netwerk van on­dergrondse leidingen naar de gebouwen wordt gedis­tribueerd. Na gebruik stoomt het afgekoelde water weer naar de warmtebronnen terug om opnieuw opgewarmd te worden. Er ligt meer dan 600 km aan warmteleidingen in de bodem van Purmerend en omgeving. De warmte in Purmerend wordt geproduceerd door drie productie-installaties; BioWarmteCentrale de Purmer en twee gasgestookte HulpWarmteCentrales. Bovendien beschikt SVP over twee buffers. Zo is er altijd voldoende duurzame warmte. Nieuwbouwwoningen in Neck worden tijdelijk verwarmd met behulp van een wijkgebonden centrale. Zodra er in de omgeving van Neck meer aansluitingen gerealiseerd kunnen worden, kan het tracé vanuit het Purmerendse warmtenet doorgetrokken worden en zal een regelstation de tijdelijke centrale gaan vervangen.

Netwarmte

Netwarmte is een duurzame, betrouwbare, veilige en lokale manier om gebouwen van warmte en warm tapwater te voorzien. Een warmtenet is een gesloten systeem waarbij de warmte van de warmtebronnen door een netwerk van on­dergrondse leidingen naar de gebouwen wordt gedis­tribueerd. Daar wordt het gebruikt om het gebouw te verwarmen en warm tapwater te bereiden. Na gebruik stroomt het afgekoelde water weer naar de warmtebronnen terug om opnieuw opgewarmd te worden. Er ligt meer dan 600 km aan warmteleidingen in de bodem van Purmerend en omgeving.

De warmte in Purmerend wordt geproduceerd door drie productie-installaties; BCW de Purmer en twee gasgestookte HulpWarmteCentrales. Bovendien beschikt SVP over twee buffers. Zo is er altijd voldoende warmte. Nieuwbouwwoningen in Neck worden tijdelijk verwarmd met behulp van een wijkgebonden centrale. Zodra er in de omgeving van Neck meer aansluitingen gerealiseerd kunnen worden, kan het tracé vanuit het Purmerendse warmtenet doorgetrokken worden en zal een regelstation de tijdelijke centrale gaan vervangen.

BioWarmteCentrale de Purmer

Begin 2015 heeft Koning Willem-Alexander onze BioWarmteCentrale de Purmer (BWC) in de Baanstee geopend. Deze wordt gestookt op verse houtsnippers afkomstig van Staatsbosbeheer. Dit is een bijproduct uit het reguliere beheer van bos, natuur en landschap. Van de jaarlijkse hoeveelheid warmte wordt meer dan 70 % met de BWC opgewekt.

Hout is een duurzame, hernieuwbare brandstof. Tijdens de groei nemen bomen CO2 op in hout. Bij de verbranding van houtsnippers komt deze CO2 weer vrij. Deze hoeveelheid CO2 is gelijk aan de hoeveelheid CO2 die de boom heeft opgenomen tijdens het groeien. Zo neemt de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer dus niet toe. Bij verbranding van de fossiele brandstoffen aardgas en olie, die miljoenen jaren geleden gevormd zijn, komt fossiele CO2 vrij en wordt zo toegevoegd aan ons leefklimaat. Door het gebruik van houtsnippers voorkomt SVP dat er fossiele CO2 aan ons leefklimaat wordt toegevoegd.

Besparing CO2

Hout is een duurzame, hernieuwbare brandstof. Tijdens de groei nemen bomen CO2 op in hout. Bij de verbranding van houtsnippers komt deze CO2 weer vrij. Deze hoeveelheid CO2 is gelijk aan de hoeveelheid CO2 die de boom heeft op­genomen tijdens het groeien. Zo neemt de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer dus niet toe. Bij verbranding van fossiele brandstoffen (zoals aardgas en olie) komt ook CO2 vrij. Deze fossiele brandstoffen zijn miljoenen jaren geleden gevormd. Bij verbranding van deze fossiele brandstoffen komt deze fossiele CO2 vrij en wordt toegevoegd aan ons leefklimaat. Door het gebruik van houtsnippers voorkomt SVP dat er fossiele CO2 aan ons leefklimaat wordt toegevoegd.

Warmte etiket

Het warmte etiket geeft inzicht in de duurzaamheidsprestaties en milieuresultaten van het warmtenet van Purmerend. Zo laat het etiket zien wat de bron is van de geleverde warmte. Het aandeel warmte vanuit de hernieuwbare bron houtsnippers is 72% over 2022. Het restant van 28% is afkomstig uit aardgas. SVP heeft in 2022 meer duurzame GJ’s geproduceerd dan in 2021, en ook minder aardgas verbruikt. Zo heeft SVP een lagere CO2-uitstoot en een hoger percentage van hernieuwbare energie gerealiseerd, terwijl wij meer klanten dan ooit voorzien van warmte.

De CO2 uitstoot van het netwarmte is in 2022 per eenheid bijna 55% lager dan dezelfde hoeveelheid warmte geleverd door een gasgestookte CV ketel thuis. In het Klimaatakkoord hebben de warmtebedrijven afgesproken om in 2030 70% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van een gasgestookte cv-ketel (een HR107 uit 2017).
Om de CO2 uitstoot de komende jaren nog verder terug te dringen, worden nieuwe duurzame warmtebronnen ontwikkeld.

Jouw duurzame energie

De inzet van BioWarmteCentrale de Purmer draagt bij aan het behalen van lokale en landelijke doelstellingen op het gebied van duurzame energie. Een woning in Purmerend, die gebruik maakt van netwarmte, stoot minder CO2 uit dan een woning met een gasgestookte cv-ketel. Dat scheelt bijna 60%. En omdat maar liefst drie kwart van alle huizen en gebouwen in Purmerend is aangesloten op het duurzame warmtenet van Purmerend levert dat een grote besparing op.

 

Wij zijn iedere dag bezig met de productie van duurzame warmte en het verbeteren van de inzet van de hernieuwbare bron. Daarnaast ontwikkelen we nieuwe duurzame warmtebronnen om op ons net aan te sluiten. Deze zijn zowel bedoeld om onze nieuwe klanten van duurzame warmte te voorzien, als ook om het aandeel van de gasgestookte hulpwarmtecentrales terug te dringen. Zo werken we op dit moment aan een tweede, kleinere biowarmtecentrale, geothermie (warmtewinning op 3 km diepte in de aarde) en aquathermie (warmtewinning uit gezuiverd rioolwater) Dat is ook het mooie van ons systeem: door steeds nieuwe duurzame bronnen toe te voegen, wordt de warmtevoorziening van onze klanten duurzamer, zonder dat er in de woning iets hoeft te veranderen. Op die manieren leveren we een bijdrage aan een duurzamere samenleving.

Minder CO2 uitstoot dan gas

De CO2 uitstoot van het Purmerendse warmtenet is per eenheid warmte bijna 55% lager dan dezelfde hoeveelheid warmte geleverd door een gasgestookte CV ketel thuis. In het Klimaatakkoord hebben de warmtebedrijven afgesproken om in 2030 70% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van een gasgestookte cv-ketel (een HR107 uit 2017). SVP realiseert nu al bijna 55% CO2 reductie! Om de CO2 uitstoot de komende 10 jaar nog verder terug te dringen, wordt er een tweede biowarmtecentrale ontwikkeld. Daarnaast is SVP voortdurend en innovatief op zoek naar nieuwe duurzame en betaalbare bronnen.

De berekeningen voor het warmte etiket zijn uitgevoerd op basis van het door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat opgestelde rapport “Duurzaamheid van warmte & koudelevering. Voorstel voor inhoud van de rapportageverplichting onder de Warmtewet” van Harmelink Consulting (26 maart 2019, en de update van februari 2020).

Lokale initiatieven

SVP is een Purmerends bedrijf met zijn wortels in Purmerend en omgeving. Wij zijn van en voor alle Purmerenders. Het onderdeel zijn van de lokale samenleving en het op verschillende manieren bijdragen daaraan is onderdeel van onze bedrijfsvoering. Zo werken we nauw samen met Purmerendse bedrijven en instellingen zoals de Keurmerkinstallateurs en zijn we werkgever en opleider. Met onze kennis en kunde dragen we bij aan beleidsontwikkeling zoals de Transitievisiewarmte en de Regionale Energiestrategie. Maar ook praktisch zoals in de Denktank Duurzaamheid.Ook onze sociale verplichtingen nemen we hoog op. Onze medewerkers scheiden na werktijd afval van renovaties aan onze installaties. De opbrengst hiervan wordt ingezet voor de ondersteuning van sociale initiatieven zoals bonnen voor de Voedselbank. Tenslotte willen we ook bijdragen aan typisch Purmerendse activiteiten en evenementen en laagdrempelig zicht- en bereikbaar zijn voor onze klanten en medebewoners.

Warmte besparen

Slim met warmte omgaan is niet alleen goed voor het milieu, het is ook nog eens goed voor de portemonnee. En het mooie is: besparen kan heel simpel zijn. Door bewust om te gaan met warmte kan er al veel op de energierekening bespaard worden. Denk hierbij aan iets korter te douchen, gebruik van een goede thermostaat en het aanbrengen van isolatie.

Weten hoeveel warmte bespaard wordt? Hou een week lang het verbruik bij met gelijke weersomstandigheden. Varieer om de week zodat de beste aanpak duidelijk wordt.

Bronnenstrategie

Omdat onze wereld continu in ontwikkeling is, kijken we innovatief naar milieu en comfort. Dit
beïnvloedt onze productie, distributie en levering van warmte en onze dienstverlening. Maar we
kijken ook verder naar mogelijk toekomstige levering van koude, ventilatie en/of isolatie als
onderdeel van het leveren van comfort. Voor de nabije toekomst onderzoeken we andere duurzame
bronnen zoals geothermie, aquathermie, duurzame gassen op HulpWarmteCentrales (HWC’s) en
zonneboilers in combinatie met seizoensopslag.

De behoeften van onze klanten veranderen. Naast warmtelevering kijken we ook naar levering van
binnencomfort en klimaatbeheersing en daarmee naar mogelijk toekomstige levering van koude,
ventilatie en/of isolatie. Met slimme innovatieve oplossingen verbeteren we het binnenklimaat en
tegelijkertijd werken we aan een meer duurzame en efficiëntere levering. Want binnenklimaat en
buitenklimaat gaan hand in hand. Het Purmerendse warmtenet bestaat al 40 jaar, de laatste 15 jaar
onder verantwoordelijkheid van SVP. In die periode zijn we al van gas naar biowarmte gegaan. Ook
de volgende fase wordt zichtbaar: we doen intensief onderzoek naar geothermie en aquathermie.