Eerste warmtelevering Middenbeemster

Eerste warmtelevering Middenbeemster

De eerste warmtelevering Middenbeemster is een feit! Middenbeemster is een nieuw leveringsgebied voor SVP. Het gebied is opgeknipt in zogenoemde deelplannen, 4 t/m 9. En deelplan 5 was het eerste waar door KBK gebouwd ging worden. Voordat er warmte geleverd kan worden zijn er behoorlijk wat werkzaamheden nodig. De aanleg van de primaire leidingen langs de N244 zal niemand ontgaan zijn. Maar eerder zijn de werkzaamheden in Middenbeemster zelf al gestart, en de voorbereiding hiervan nog veel eerder.

Alle werkzaamheden in deelplan 5 zijn uitgevoerd door Hak.

Van januari t/m maart 2020 zijn we bezig geweest in deelplan 5 met het bouwrijp maken, dwz aanleg van de secundaire grondleidingen. Het materiaal waar we dit mee aanleggen is staal/pur/PE.

Van juni t/m september 2020 zijn we bezig geweest in deelplan 5 met de aanleg van de leidingen in de kruipruimtes van de blokken. Deze leidingen zijn uitgevoerd in kunststof, Pex.

Ondertussen hadden we een plek toegewezen gekregen in deelplan 9 voor het regelstation. Je snapt het al, dan moet er een leiding van deelplan 9 naar deelplan 5 gelegd worden. Dit trace heeft MVOI voor ons aangelegd van november 2020 t/m februari 2021. In dit trace zitten 4 kunstwerken, zinkers om de watergangen te kruisen. Al met al een hele klus.

In april 2021 is Hak weer verdergegaan, ditmaal met het maken van de huisaansluitingen naar de vrijstaande woningen en 2-onder-1 kap-woningen. Hier liggen de leidingen niet in de kruipruimte, maar gaan door een door de bouwer aangelegde mantelbuis vanuit de straat direct naar de meterkast.

Daarom was het noodzakelijk een tijdelijke warmtevoorziening te plaatsen. Deze is op woensdag 14 april in bedrijf gegaan. Op maandag 19 april is de eerste afleverset geplaatst en was de warmtelevering een feit na meer dan een jaar na de eerste werkzaamheden. Nu is het wachten op de primaire leidingen zodat we “echte netwarmte” kunnen gaan leveren.

 

 

 

 

 

 

 

Middenbeemster huisaansluiting; afleverset links

 

 

 

 

 

 

Tijdelijke warmtevoorziening

 

 

 

 

 

 

 

 

Flexibele koppeling naar secundair net

 

SVP plaatst eerste slimme warmtemeter
Warmteleverancier SVP heeft vandaag de eerste slimme warmtemeter bij een klant in de Gors in Purmerend geïnstalleerd. De komende jaren zullen stapsgewijs ook de overige 28.000 warmtemeters van SVP vervangen worden door een op afstand uitleesbare meter. In 2027 moeten namelijk alle warmtemeters in Nederland slimme meters zijn (Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie).
SVP zal op basis van de slimme meterdata de klant elke maand een verbruikskostenoverzicht sturen. Hiermee krijgen zij meer inzicht in het warmteverbruik. Ook zal SVP maandelijks bespaartips geven om het warmteverbruik te verlagen, met als doel om de klant te stimuleren warmtebesparende maatregelen te treffen en zodoende op het verbruik te bezuinigen. Op deze manier willen we samen werken aan klimaat!

 

SVP & HVC vragen opsporingsvergunning geothermie aan voor Edam-Volendam
SVP en HVC vragen gezamenlijk een opsporingsvergunning aan voor de ontwikkeling van een geothermiebron in Edam-Volendam. Deze aanvraag maakt onderdeel uit van de bronnenstrategie voor de toekomst waarbij verder wordt gezocht naar gasvrije oplossingen voor warmte. Een van die oplossingen is geothermie.

Bij geothermie wordt op een diepte van 2-3 kilometer warmte gewonnen uit de aarde. Voor deze technologie hebben SVP en HVC een samenwerkingsovereenkomst getekend. Met de gemeente Purmerend als gedeelde aandeelhouder, SVP als eigenaar van het warmtenet en afnemer van de warmte en HVC als operator vormen deze partijen een logisch combinatie om de aardwarmteontwikkelingen in het gebied op een veilige en succesvolle manier verder te ontplooien. Beide bedrijven hebben nu gezamenlijk een opsporingsvergunning aangevraagd voor de ontwikkeling van een geothermiebron in Edam-Volendam.

In gesprekken met de gemeente Edam-Volendam is verkend in welke mate deze bron kan bijdragen aan de verduurzaming van de warmtevraag in de gemeente Edam-Volendam. In principe is de gemeente hier ook in geïnteresseerd. In dat verband zal het tracé van de aansluitende leiding vanaf de productielocatie naar het warmtenet in Purmerend zo worden gekozen dat het mogelijk wordt om in wijken van Edam-Volendam die aardgasvrij worden gemaakt ook op deze warmtebron aan te sluiten.

 

SVP wil over vijf jaar andere warmtebronnen in bedrijf hebben

SVP wil vanaf 2026 houtsnippers alleen nog inzetten voor winterwarmte. SVP directeur Gijs de Man: “Andere bronnen voor duurzame warmte moeten de plek van de houtsnippers in de zomer innemen.” Op korte termijn is het nog niet haalbaar om afscheid te nemen van houtsnippers. Houtsnippers waren altijd al een zogeheten ’transitiebrandstof’, een tijdelijke oplossing in afwachting van andere duurzamere manieren om warmte op te wekken. SVP loopt momenteel al regelmatig tegen zijn grenzen aan, met name tijdens koude periodes. Op korte termijn biedt de bouw van de een tweede, kleinere biowarmtecentrale uitkomst. Die moet in 2022 operationeel worden. Samen met de buffers kan dat voorlopig de vraag opvangen. Voor de langere termijn wordt gezocht naar alternatieve duurzame warmtebronnen die zorgen dat de transitiebrandstof van houtsnippers uitgefaseerd kan worden. Voorbeelden daarvan zijn aquathermie, geothermie en ‘Power to Heat’. Aquathermie lijkt een snel haalbare optie. Er zijn gesprekken gaande met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier waarbij gekeken wordt naar de mogelijkheden van de rioolzuivering in Zuidoostbeemster. Afvalwater heeft een hogere temperatuur en kan gebruikt worden als energiebron. Ook aardwarmte – geothermie – is hoopgevend. Bij Edam wordt gekeken naar de mogelijkheden en al proeven genomen, in samenwerking met HVC Alkmaar. Daarbij wordt gebruikgemaakt van water dat op twee tot drie kilometer diepte in de aardlaag aanwezig is en een temperatuur van 85 graden Celsius heeft. Daarbij wordt een gat geboord en het warme water omhoog gepompt. Er is nog een andere vorm: een gat van een paar kilometer boren waar je zelf water in pompt dat op die diepte opwarmt. Dat is een techniek die in Purmerend mogelijk is. We werken samen met technologiebedrijf Eavor om dat verder te onderzoeken. Ook is er nog ’power to heat’: water met behulp van duurzaam opgewekte elektriciteit opwarmen. 

Dit is van belang voor de groter wordende warmtevraag in Purmerend en omsyreken. Momenteel wekken de biowarmtecentrale en de twee gasgestookte hulpwarmtecentrales bij elkaar 177 megawatt op. Het aantal woningen in Purmerend neemt toe, en SVP gaat ook woningen buiten Purmerend verwarmen. Het woningnieuwbouwprogramma is groot en eigenlijk wordt alle nieuwbouw op het warmtenet aangesloten. Dat betekent meer klanten en dus meer warmtevraag. Weliswaar worden huizen beter geïsoleerd, maar dat neemt niet weg dat per saldo meer warmte geleverd moet worden. In 2030 is er 50 megawatt aan extra capaciteit nodig. 

Onze doelstelling blijft om CO2-reductie te bewerkstelligen. In 2025 willen we op een reductie van 65 procent zitten en in 2030 op 80 procent. Het laatste stukje tot 100 procent wordt de grootste uitdaging, omdat er altijd rekening moeten houden met een plotselinge piek die opvangen moet worden. Met onze klanten, partners en stakeholders gaan deze uitdaging aan. Want we willen ‘samenwerken aan klimaat’.

Klanten geven SVP een 7,4
Dit heeft het onafhankelijke onderzoeksbureau RenM Matrix onderzocht via een representatieve steekproef bij 778 klanten. SVP laat sinds 2012 de tevredenheid over haar dienstverlening toetsen door een onafhankelijk bureau. Door de klanttevredenheid te onderzoeken willen we onze dienstverlening nog beter op de wensen van de klant laten aansluiten.

SVP wil met klanten samen werken aan klimaat. Daarom is interactie met en de mening van onze klant van grote waarde. De afgelopen maand konden klanten online en schriftelijk hun mening over SVP en zijn dienstverlening kenbaar maken. Hieruit blijkt dat zij SVP een rapportcijfer geven van gemiddeld 7,4. Deze waardering ligt boven het landelijke gemiddelde van warmteaanbieders, die gemiddeld een 7,2 scoren.

Gijs de Man, directeur SVP, is trots op de uitkomst: “We zien al jaren een stijgende lijn. Hier werken we hard voor. We willen samen duurzaam in beweging zijn. Zeker nu we naast Purmerend ook Beemster tot onze klanten mogen rekenen.”

Uit het klantenonderzoek komt naar voren dat vooral de vriendelijke en persoonlijke benadering van onze medewerkers en de overall dienstverlening erg worden gewaardeerd. Ook de communicatie over onze werkzaamheden scoort hoog.

Natuurlijk horen we ook graag wat we beter kunnen doen. De Man: “Ik ben blij met de uitkomsten, maar vooral ook met de verbeterpunten waar de klanten mee zijn gekomen. Zo zien klanten graag dat wij meer informatie en tips geven om zuinig om te gaan met warmte in huis. We gaan de komende periode bekijken hoe we onze dienstverlening nog verder kunnen aanscherpen.”

Startmotor-akkoord belangrijke stap naar het aardgasvrij maken van corporatiewoningen
Vijf warmtebedrijven (waaronder SVP), Aedes en 40 woningcorporaties hebben vandaag het Startmotor-akkoord gesloten. Met dit akkoord kunnen op lokaal niveau sneller warmteprojecten worden gerealiseerd die gericht zijn op het aardgasvrij maken van 100.000 corporatie-woningen. Het akkoord richt zich met name op corporatiewoningen in stedelijke gebieden dichtbij bestaande warmtenetten, waardoor de kosten relatief beperkt blijven.

 

100.000 woningen versneld van aardgas af: woningcorporaties en warmtebedrijven sluiten Startmotor-akkoord

AEDES, woningcorporaties en vijf warmtebedrijven hebben afspraken gemaakt om de versnelde verduurzaming van de warmtevoorziening van 100.000 huurwoningen te realiseren. Vandaag publiceren de partijen het akkoord: het Startmotorkader. De verduurzaming gaat woonlastenneutraal: de gemiddelde huurder gaat niet meer betalen dan voor de gasrekening. Bovendien betalen woningcorporaties een prijs voor de aansluitkosten van het warmtenet gebaseerd op een transparant rekenmodel.

In nauwe samenwerking met de Woonbond, het Rijk, gemeenten en VNG is het Startmotorkader tot stand gekomen op initiatief van 35 Startmotorcorporaties ondersteund door Aedes en vijf warmtebedrijven: Eneco, Vattenfall, Ennatuurlijk, SVP en HVC. Het gebruik van dit kader staat open voor de hele sector en biedt een basis om op projectniveau snel overeenkomsten te sluiten over de aansluiting van woningen op een collectief warmtesysteem en om de warmtelevering betaalbaar te houden. Het Startmotorkader richt zich met name op corporatiewoningen in stedelijke gebieden dichtbij bestaande warmtenetten, waardoor de kosten relatief beperkt blijven. 

Ron Wit, Directeur Energietransitie Eneco, namens de warmtebedrijven: ”We zijn blij met deze unieke samenwerking met Aedes en de woningcorporaties. Een cruciale afspraak die we hebben gemaakt is dat woningen overschakelen van verwarming op aardgas naar een warmtenet zonder dat huurders meer gaan betalen. Particuliere woningeigenaren in dezelfde buurt laten we meeprofiteren door een gelijkwaardig aanbod te doen. Hiermee creëren we een schaalsprong en zijn we de startmotor voor de wijkgerichte aanpak.”

Tonny van de Ven, waarnemend voorzitter, namens Aedes: ”Door dit akkoord met de warmtebedrijven krijgen onze corporaties volledig inzicht in de kosten en baten van een aansluiting op een warmtenet. Investeringen in een warmteproject rekenen we door met een transparant rekenmodel waardoor onze leden en huurders er op kunnen vertrouwen dat ze een eerlijke prijs betalen voor de geleverde warmte.” 

Met dit akkoord maken corporaties een flinke schaalsprong om te verduurzamen via de wijkgerichte aanpak en biedt het uitgangspunten om de doelstellingen in het Klimaatakkoord 2050 te realiseren.

Het Startmotorkader is een afspraak uit het Klimaatakkoord (onderdeel Gebouwde Omgeving) dat nu is uitgewerkt in dit akkoord. De Rijksoverheid ondersteunt corporaties en huurders gedurende de periode van de Startmotor met 200 miljoen euro via de Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH). Deze regeling gaat 1 mei van start. 

Achtergrond: Belangrijke stap in realisatie Klimaatakkoord
In 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af zijn om de klimaatdoelstellingen van ons land te halen. Met meer dan 2,2 miljoen huurwoningen zijn corporaties de grootste woningeigenaar van Nederland en daarmee een belangrijke partner. In 2030 moeten de eerste 1,5 miljoen woningen verduurzaamd zijn. Gemeenten krijgen daarbij de regie. Aan de klimaattafel Gebouwde Omgeving is het samenwerkingsverband ‘Startmotor’ ontstaan met een ambitieus doel: warmtebedrijven en corporaties halen gezamenlijk, door een unieke aanpak en samenwerking, duizenden woningen van het aardgas af. 36 Corporaties en vijf warmtebedrijven (Eneco, Vattenfall, Ennatuurlijk, SVP en HVC) starten nu al met opschaling die nodig is om de ambitie van 2050 te realiseren. Later dit jaar sluiten mogelijk nog meer corporaties aan nu het Startmotorkader handvatten biedt.