Informatie voor bouwbedrijven, aannemers & projectontwikkelaars 

SVP wil samen werken aan klimaat. Hiermee willen we de afspraken die zijn gemaakt in het Klimaatakkoord helpen verwezenlijken. SVP werkt nauw samen met bouwbedrijven, projectontwikkelaars en aannemers. Samen bekijken we de mogelijkheden voor een zo optimaal mogelijke klimaatbeheersing. Daarbij staan comfort en duurzaamheid voorop.

Klimaatbeheersing op maat

Samenwerken aan klimaat betekent naast zorg voor het ‘buiten’klimaat ook afstemming van een goed binnenklimaat. Plezierig wonen bepaalt een groot gedeelte van ons welzijn en geluk. Zo is een goede warmte-afstemming en isolatie van belang voor een behaaglijke levensomgeving en het beperken van warmteverlies.

Naast goede isolatie is het voor woningen ook van belang om uit te koelen in de zomer. Daarom moeten nieuwe woningen sinds 1 januari 2021 niet alleen aan de strenge eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG) voldoen, maar ook aan de nieuwe TOjuli-eis. Zo wordt oververhitting van de woning voorkomen. Een van de oplossingen hiervoor is duurzame bodemkoeling. Sinds 2018 voorziet SVP dan ook in Warmte-Koude Opslag (WKO).

Meer weten over deze WKO’s? Neem contact op met SVP.

Netwarmte

Als de koeling anders is geregeld, bijvoorbeeld via airconditioning, zonnepanelen of bouwkundig, is een warmtenet aansluiting meestal goedkoper. In Purmerend ligt al een groot warmtenet, waardoor de te overbruggen afstand over het algemeen relatief klein is. Dit resulteert in lagere kosten dan bij een WKO. Bovendien worden toekomstige bewoners niet geconfronteerd met woonlasten voor koude.

Voor een warmtenet aansluiting kan contact worden opgenomen met SVP.

Verklaring energieprestatie van maatregelen op gebiedsniveau (EMG)

In de hieronder opgenomen kwaliteitsverklaring staat de energieprestatie opgenomen van het warmtenet van SVP. Deze kwaliteitsverklaring dient u te gebruiken voor de berekening van de BENG volgens de NTA8800. Voor nieuwbouwwoningen geldt over het algemeen genomen dat deze worden aangesloten op het secundaire net. U dient voor de BENG berekening dan gebruik te maken van de energieprestatie gegevens onder het secundaire net.

Een aantal grootzakelijke aansluitingen wordt wel direct op het primaire net aangesloten, mocht dit op u van toepassing zijn, dan wordt dit met u besproken. In dat geval kunt u gebruik maken van de rekenwaarden voor het primaire net.

Kwaliteitsverklaring

Kwaliteitsverklaring BENG-eisen

Keuze, tijdige aanvraag & voorbereidingstijd

Indien er een keuze is gemaakt, kan er een aanvraag worden gedaan om een aansluiting te realiseren. Voor een goede voorbereiding van de aansluiting zijn  onderstaand aanvraagformulier, een ondertekende offerte en de ontwerpdocumenten nodig.

Aanvraagformulier

Voor particulier / klein zakelijk

Voor grootzakelijk

Hoe eerder de informatie binnen is, hoe eerder er kan worden begonnen met de voorbereidingen. Deze voorbereidingen duren 18 a 24 weken na gelang de omvang van de werkzaamheden. Indien de noodzaak bestaat dat de doorlooptijd sneller moet, dan kan hierover contact worden opgenomen met SVP en kan in goed overleg worden gekeken naar de mogelijkheden de financiële consequenties.

Offerte

De offerte wordt opgemaakt en verstuurd na contact en overleg met SVP. Deze kan worden ondertekend en bij de stukken worden gevoegd.

Ontwerpdocumenten

De ontwerpdocumenten moeten bevatten:

• Situatietekening (overzichtstekening) / matenplan, met daarop de ligging en locatie van het betreffende bouwproject, voorzien van X- en Y-coördinaten
• Huidig en toekomstig maaiveldniveau en grondwaterstand t.o.v. NAP en peil.
• Palenplan en de funderingstekeningen voor het bepalen van het tracé van de aanvoer- en retourleidingen en de plaats van eventuele sparingen in de funderingsbalken.
• Tekeningen van de begane grond en de verdiepingen van de gebouwen
• Gevelaanzichten van de gebouwen
• Doorsnede tekeningen van de gebouwen.
• Bouwplanning of bouwrouting in verband met het aanleggen van de stadsverwarming-leidingen en de gewenste datum voor warmtelevering.

Plaatsing afleversets en warmtevraag

Het ontwerpen van een nieuw deel van het warmtenet vereist de nodige zorgvuldigheid en planning. Wij verzoeken daarom onderstaande documenten 10 werkdagen vóór de gewenste plaatsingsdatum van de afleversets toe te zenden:

• Een volledig ingevuld gereedmeldingsformulier met daarop de door de aangestelde installateur berekende gevraagde waarden.
Let op: sla na het invullen van de velden de .pdf éérst op, voordat u deze als bijlage meestuurt!
• Een schematische tekening van de binneninstallatie (t.b.v. check op de maximale retourtemperatuur).

Afspraken & voorwaarden

Samen werken we aan klimaat. Om een zo optimaal afgestemd binnenklimaat te realiseren en daarvoor warmte en of koude te leveren, hebben we de afspraken daarvoor inzichtelijk opgesteld.

Onderstaand de technische aansluitvoorwaarden voor:

Kleinverbruikers

Grootverbruikers

Klik hier voor de voorwaarden en richtlijnen voor het uitvoeren van werken in de nabijheid van warmteleidingen in eigendom van SVP.